Szczerców stawia na kształcenie zawodowe

AKTUALNOŚCI

W czerwcu odbyły się dwa spotkania informacyjno-organizacyjne dla uczniów i rodziców, dotyczące rozpoczęcia realizacji Projektu „Szczerców stawia na kształcenie zawodowe”.

Spotkanie dla uczniów odbyło się we wtorek 11 czerwca o godzinie 11:00 a spotkanie dla rodziców odbyło się w czwartek 13 czerwca o godzinie 17:00. Zarówno uczniowie jak i rodzice licznie przybyli na zebrania, zadawali wiele pytań i uzyskali potrzebne informacje. Na spotkaniach tych koordynatorka projektu przedstawiła ogólne informacje, tłumaczyła warunki udziału w Projekcie oraz zasady rekrutacji.

HARMONOGRAM MERYTORYCZNY

DLA NAUCZYCIELA

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczyciela:

formularz zgłoszeniowy umowa uczestnictwa w projekcie

DLA UCZNIA

Dokumenty rekrutacyjne dla ucznia:

formularz zgłoszeniowy
umowa uczestnictwa w projekcie

DOKUMENTY STAŻOWE

program stażu:

INFORMACJE O PROJEKCIE

#FunduszeEuropejskie

PROJEKT :  „Szczerców stawia na kształcenie zawodowe”

Numer naboru: FELD.08.08-IZ.00-001/23

Numer wniosku: FELD.08.08-IZ.00-0111/23

Numer i nazwa Priorytetu: FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Numer i nazwa Działania: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. „Szczerców stawia na kształcenie zawodowe”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Technikum Informatycznym i Branżowej Szkole I Stopnia w Szczercowie poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% ze 156 Uczniów (49K, 107M) kwalifikacji, kompetencji, umiejętności (zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji/kwalifikacji przez min. 90% z 11 Nauczycieli (5K,6M) i do zwiększenia potencjału dydaktycznego szkoły poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych w okresie 01.05.2024- 31.08.2025.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Województwa Łódzkiego: Szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i obejmuje 156 uczniów (49K, 107M) i 11 nauczycieli (5K,6M) z Gminy Szczerców. Technikum Informatyczne w Szczercowie i Branżowa Szkoła I Stopnia w Szczercowie prowadzące kształcenie zawodowe w zawodach: Technik informatyk, Technik ekonomista, Technik programista, Technik Architektury Krajobrazu, Mechanik pojazdów samochodowych, Wielozawodowej.

W projekcie przewidziano:

– doposażenie pracowni szkolnych w technikum/szkole branżowej: Technikum Informatyczne- pracownia informatyczna, architektury krajobrazu, programistyczna, języka angielskiego. Branżowa Szkoła I Stopnia– pracownia informatyczna.

– wsparcie w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych

– wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez organizację kursów, warsztatów proekologicznych

– rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację kursów przygotowujących do matury: z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego oraz wyjazdy w tym zajęcia sportowe, integracyjne i wyjazdy edukacyjne

– realizacja doradztwa zawodowego dla 50 uczniów

– realizację staży uczniowskich dla 110 uczniów,

Główne rezultaty projektu:

  • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 141 uczniów
  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po

               opuszczeniu programu – 10 nauczycieli

  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 2 szkoła

Wartość projektu wynosi 1 198 101,37 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 1 078 291,23 zł z następujących źródeł:

o finansowanie z środków Unii Europejskiej wynosi 916 547,55 zł

o finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa 161 743,68 zł

Wkład własny wynosi  119 810,14 zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 maja 2024 r. do 31 sierpnia 2025r.

REGULAMIN

WYNIKI REKRUTACJI

Zgodnie z Regulaminem projektu zostały wyłonione osoby, które w wyniku rekrutacji zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie a tym samym osoby te wezmą udział w płatnych stażach, szkoleniach i wyjeździe. Informacja o zakwalifikowaniu poszczególnych osób do szkoleń, kursów i wyjazdu zostanie podana w późniejszym terminie.

O zakwalifikowaniu do projektu decydowała liczba uzyskanych punktów i kolejność zgłoszeń z poszczególnych zawodów.

W PRZYPADKU CHĘCI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE PROSZĘ POINFORMOWAĆ KIEROWNIKA PROJEKTU- PANIĄ MARZENĘ OSUCHOWSKĄ DO DNIA 26 CZERWCA 2024R. MAILOWO m.osuchowska@zspszczercow.pl LUB ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

We wrześniu zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na kurs SketchUp dla obecnej klasy 1TEA (TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU) oraz prawo jazdy dla mechaników samochodowych z Branżowej Szkoły.

DOKUMENTY NA STAŻE I NA PRAKTYKI BĘDĄ GOTOWE DO ODBIORU W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD 1 LIPCA 2024R.

PODPISANE UMOWY Z PRACODAWCAMI (ZARÓWNO NA STAŻE JAK I PRAKTYKI) NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DNIA 4 WRZEŚNIA 2024r.

STAŻE I PRAKTYKI ODBYWAJĄ SIĘ W TERMINIE 9.09.2024-04.10.2024r.

WYNIKI:

Lista przyjętych

Lista rezerwowa

Skip to content