Regulamin projektu

REGULAMIN PROJEKTU

§ 1

Postanowienia ogólne

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY  ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE

DLA ŁÓDZKIEGO 2021 – 2027

Priorytet 8.Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem Działanie

FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 maja 2024 do 31 sierpnia 2025 roku na terenie województwa łódzkiego.
 2. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Technikum Informatycznym i Branżowej Szkole I Stopnia w Szczercowie poprzez realizacje działań zmierzających do nabycia przez 90% ze 156 uczniów (49K, 107M) kwalifikacji, kompetencji, umiejętności (zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji/kwalifikacji przez min. 90% z 11 nauczycieli (5K,6M) i do zwiększenia potencjału dydaktycznego szkoły poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych w okresie 01.05.2024- 31.08.2025.

§ 2

Słownik pojęć

    Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Beneficjent – Gmina Szczerców.
 2. Realizator projektu- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
 3. Projekt – FELD.08.08-IZ.00-0111/23– pn. „Szczerców stawia na kształcenie zawodowe”.
 4. Uczestnik Projektu (UP)  – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
 5. Biuro Projektu – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
 6. Osoba z niepełnosprawnością – za osoby z niepełnosprawności uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
 7. Osoby pochodzące z obszarów wiejskich – Należy rozumieć jako osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
 8. Osoby pracujące – to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
 9. Osoba nieaktywne zawodowo – zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. W Projekcie może uczestniczyć:

1) 156 (49K, 107M) uczniów uczących się w Technikum Informatycznym w Szczercowie i Branżowej Szkole I Stopnia w Szczercowie prowadzącym kształcenie zawodowe z kierunków: Technik informatyk, Technik ekonomista, Technik programista, Technik architektury krajobrazu, Mechanik pojazdów samochodowych, z klasy Wielozawodowej

2) 11 (5K, 6M) nauczycieli/ek pracujących w ww. szkole w województwie łódzkim.

 • Uczestnik Projektu deklaruje uczestnictwo w Projekcie, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy wraz deklaracją uczestnictwa w projekcie,  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz umowę uczestnictwa w projekcie, którą należy jednostronnie podpisać oraz złożyć w 2 egzemplarzach wraz z formularzem zgłoszeniowym.
 • W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej rodzica/prawnego opiekuna.
 • Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.
 • Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.


§ 4

Zakres wsparcia

 1. Projekt obejmuje następujące wsparcie:

Część I:

Doposażenie pracowni szkolnych w Technikum/Szkole Branżowej.

Technikum Informatyczne i Branżowa Szkoła I Stopnia w Szczercowie charakteryzuje się niewystarczającą bazą dydaktyczną wspomagającą nauczanie zgodnie z podstawą programową, konieczne jest doposażenie pracowni warsztatowych obu szkół.

Doposażone zostaną 2 pracownie informatyczne. Technikum Informatyczne- pracownia informatyczna, architektury krajobrazu, programistyczna, języka angielskiego. Branżowa Szkoła I Stopnia– pracownia informatyczna.

W pracowni języka angielskiego nastąpi remont o następującym zakresie prac: cyklinowanie i

 lakierowanie podłogi, odświeżenie ścian (wyrównywanie ubytków) i malowanie artystyczne.

Kupowane wyposażenie/doposażenie pracowni jest zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danej branży, zawodu oraz jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły obejmowanej projektem prowadzącej kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nią wyposażenia.

Kupowane wyposażenie odpowiada potrzebom konkretnej jednostki oświatowej szkoły obejmowanej projektem i jest zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach dla szkolnictwa branżowego.

Część II:

Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wsparciem zostanie objętych 11 nauczycieli (5K, 6M). Jeden uczestnik może brać udział w kilku rodzajach wsparcia. W ramach wsparcia przewidziano organizację:

A. Szkoleń dla Nauczycieli (szkolenia stacjonarne/online):

1. SketchUp Podstawowy-1N, 8h

2. Photoshop 24h, 5N

3. Kurs coachingu edukacyjnego 1 N, 60h,

4. Kurs Corel Draw 16h, 1 N

5. Pomoc uczniom z trudnościami dyslektycznymi na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, 11 N, 3h, 1gr (kryterium premiujące nr 3)

6. Szkolenie Jak efektywnie pracować z klasȧ będącą̇ zbiorem indywidualności o rożnych możliwościach i preferencjach, 11N, 4 godziny

7. Szkolenie z zapobiegania dyskryminacji i przemocy motywowanych uprzedzeniami (Kryt. premiujące 2), 11 N, 8h

8. Szkolenie z wykorzystania TIK w nauczaniu,11 N, 16h

B. Studiów podyplomowych dla Nauczycieli:

1. Doradztwo zawodowe i coaching kariery– 1 osoba

Studia podyplomowe organizowane będą w wyspecjalizowanych instytucjach w tym zakresie w formule

 stacjonarnej/online, będą spełniać wymogi rozp. Ministra Nauki i Szkol. Wyższego w sprawie

 standardów kształcenia przygotowawczego do wykonywania zawodu Nauczyciela.

 Szkolenia i studia prowadzić będę do uzyskania przez Nauczycieli odpowiednio kompetencji/kwalifikacji.

Część III:

Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów.

W ramach wsparcia 156 uczniów/uczennic (49K, 107M) weźmie udział w kursach/warsztatach (weekendowych/popołudniowych) jeden uczestnik może brać udział w kilku rodzajach wsparcia:

1. Prawo jazdy kat. B- 7UP 30h praktyki + 30H teorii/1UP

 2. Kurs Java online- 13UP, 396h

 3. Kurs Photoshop- 23UP, 24h

 4. Kurs Corel Draw- 4UP, 16h

 5. Kurs Sketch Up- 15UP, 8h

 6. Warsztaty proekologiczne (Kryt. premiujące 1)- 156UP, 27 gr (5-6 os w gr), 4h/gr, łącznie 108h

– ilości grup/edycji (zgodnie z ilością grup wskazanych w budżecie w ) oraz ilości godzin w ramach 1

 bloku zajęć (4-8 godzin)

– miejsce odbywania kursów– wszystkie kursy będą odbywać się w szkole

– informacje w sprawie opieki nauczyciela– w trakcie kursów online zapewniona zostanie opieka

 nauczyciela

Szkolenia, warsztaty, zajęcia dla uczniów będą przyczyniać się do rozwoju u uczniów umiejętności, kompetencji/kwalifikacji. W przypadku kompetencji – prowadzone będzie monitorowanie nabycia kompetencji – zrealizowana zostanie walidacja nabycia kompetencji na podstawie m.in. testów wiedzy/opinii obserwacji zgodnie z IV etapami: I Zakres, II Wzorzec, III Ocena, IV Porównanie, po pozytywnej weryfikacji uczniowie uzyskają dokumenty potwierdzające nabycie kompetencji. W przypadku kwalifikacji przeprowadzony zostanie egzamin przez jednostkę certyfikującą, wydany zostanie certyfikat/dyplom/uprawnienia potwierdzające nabycie kwalifikacji.

Część IV:

ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

Zajęcia rozwijające kompetencje, umiejętności uczniów/uczennic, w formie grupowej.

W ramach wsparcia zaplanowano kursy przygotowujące do matury:

– Matematyka 2 gr (średnio 8 UCZ), 2h/tydzień/gr x 40 tygodni= 160h

– Język polski 2 gr (średnio 8 UCZ), 2h/tydzień/gr x 40 tygodni= 160h

– Język angielski 2 gr (średnio 8 UCZ), 2h/tydzień/gr x 40 tygodni= 160h

Zajęcia prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. W ramach zajęć uczniowie rozwiną deficytowe kompetencje, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami (grupy dobierane będą zgodnie z poziomem znajomości języka a program dostosowany zostanie pod te deficyty). Razem 480 h zajęć realizowanych w godzinach dostosowanych do możliwości ucznia.

 Zaplanowany został Wyjazd do Warszawy do siedziby Microsoft dla 50 UCZ.

Część V:

DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

Wsparciem objętych będzie 50 uczniów (7K,43M). Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych konsultacji z doradcą, po 4h/UCZ= 200h. Moduł doradztwa będzie składał się z 2 części:

1 spotkanie 2h/ucznia: uczeń wypełni testy, arkusze, kwestionariusze samooceny wskazane przez doradcę. Dzięki ww. dokumentom badane będą indywidualne kompetencje zawodowe uczniów i potrzeby zawodowe i edukacyjno rozwojowe.

2 spotkanie 2h/ucznia: na spotkaniu omawiane będą wyniki testów, uczeń otrzyma wskazówki dotyczące kierunku rozwoju zawodowego, kontynuacji nauki, z uwzględnieniem posiadanych kompetencji; możliwości budowania ścieżki kariery zawodowej; dodatkowych kompetencji, które są potrzebne do podążania wybraną ścieżką zawodową.

Podczas doradztwa zawodowego wykorzystywany będzie wypracowany w ramach PO WER PRZYKŁADOWY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA TECHNIKUM Z PROPONOWANYMI SCENARIUSZAMI- zajęcia będą prowadzone w oparciu o m.in. ww. scenariusze.

Część VI:

Zorganizowanie staży uczniowskich dla 110 uczniów/uczennic (35K,75M w wymiarze 150h/uczestnika (dobowy wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu- max 8h/dzień, max 40h/tydz). Staże będą realizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe oraz na podstawie trójstronnej umowy stażowej, zawierającej warunki stażu (zakres treści nauczania, miejsce stażu, dobowy i tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na staż, ustalenia dotyczące zwolnienia ucznia z obowiązku odbycia praktyki nauki zawodu). Przy ustalaniu zakresu i harmonogramu stażu będą uwzględnione indywidualne predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne ucznia, poziom wykształcenia i kwalifikacje zaw. stażysty. Po stażu wydane zostaną zaświadczenia o odbyciu stażu, które określa m.in. okres stażu, rodzaj realizowanych zadań i umiejętności nabyte w czasie stażu. Wysokość stypendium dla ucznia – 80% minimalnej stawki godzinowej daje wysokość stypendium, tj. 22,48 zł*150=3 372,00 zł[1].

§ 5

Procedury rekrutacji

Rekrutacja będzie prowadzona na terenie szkoły objętej projektem, w okresie od 17.06.2024 do 20.06.2024.2024 (rekrutacja główna) i w kolejnych miesiącach (rekrutacja uzupełniająca – np. po wycofaniu się Uczestnika Projektu).

 1. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 156 uczniów i 11 nauczycieli uczestników projektu z obszaru  województwa łódzkiego.
 2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego z oświadczeniem, deklaracji uczestnictwa oraz umowy uczestnictwa w projekcie jednostronnie podpisanej przez uczestnika projektu lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez jej rodzica/opiekuna prawnego (w 2 egzemplarzach) oraz wymaganych dokumentów:
 3. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zaw. i społ.) – dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnością;
 4. zaświadczenia wydanego przez Technikum Informatycznego w Szczercowie lub Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczercowie w województwie łódzkim o statusie ucznia tej szkoły;
 5. zaświadczenia wydanego przez Technikum Informatycznego w Szczercowie lub Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczercowie w województwie łódzkim o posiadaniu statusu nauczyciela pracującego w tej szkole.
 6. kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgodnego z ustawą Prawo oświatowe – jeśli dotyczy;
 7. oświadczenie ucznia/rodzica potwierdzające ze uczeń jest z obszarów wiejskich lub decyzje wydawane przez GOPS lub zaświadczenie o korzystaniu z pomocy GOPS potwierdzającą niski status społeczno-ekonomiczny rodziny – jeśli dotyczy.
  1. weryfikacja kryteriów formalnych tj.:

DLA UCZNIÓW:

 • złożenie uzupełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego z niezbędnymi załącznikami i danymi o uczniu, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia EFS+
 • posiadanie statusu ucznia Technikum Informatycznego w Szczercowie lub Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczercowie w województwie łódzkim (zaświadczenie wydane przez ww. szkołę o statusie ucznia tej szkoły).

DLA NAUCZYCIELI:

 • złożenie uzupełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego z niezbędnymi załącznikami i danymi o nauczycielu, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia EFS+
 • posiadanie statusu nauczyciela pracującego w Technikum Informatycznego w Szczercowie lub Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczercowie w województwie łódzkim (zaświadczenie wydane przez ww. szkołę o statusie Nauczyciela pracującego w tej szkole)
  • weryfikacja kryteriów punktowych, za które można uzyskać następującą liczbę punktów:

DLA UCZNIÓW:

 • uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie w rozum. przepisów  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej) – 3 pkt.
 • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (orzeczenie zgodne z ustawą Prawo oświatowe) – 2 pkt.
 • uczniowie z obszarów wiejskich (oświadczenie ucznia/rodzica) lub z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym (decyzje wydawane przez GOPS lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy GOPS) – 2 pkt

DLA NAUCZYCIELI:

 • staż pracy (1-3 lata – 1 pkt, 4 – 8 lat – 3 pkt, 9 i więcej – 10 pkt),
 • brak uczestnictwa w kursach, szkoleniach, studiach w ciągu ostatniego roku – 1 pkt, 3 lat – 3 pkt, 5 i więcej lat – 5 pkt.
  • poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;
  • podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
 • Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  • Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne w Biurze Projektu – w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły,  dystrybuowane też są podczas spotkań z rodzicami, uczniami i nauczycielami.
  • Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać osobiście/przez opiekuna prawnego/rodzica (w przypadku ucznia niepełnoletniego) oraz dostarczyć osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu, tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie oraz podczas organizowanych spotkań.
  • O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 3 oraz uzyskanie najwyższej liczby punktów z kryteriów punktowych. W przypadku równorzędnych zgłoszeń, tzn. z taką samą liczbą punktów, priorytetowo podczas rekrutacji traktowane będą osoby z niepełnosprawnością i osoby z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, później kolejność zgłoszeń.
  • Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

– zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

– złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych

 • O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu w sposób wskazany w formularzu: drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w szkole.
 • Utworzona zostanie lista rezerwowych zgłoszeń, która umożliwi zakwalifikowanie się do projektu kolejnych osób w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Lista osób rezerwowych zostanie utworzona spośród kandydatów zgłaszających udział w Projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie. Lista rezerwowa utworzona będzie w ten sam sposób, co lista podstawowa.
 • Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w biurze projektowym znajdującym się
  w pokoju PN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
 • Istnieje możliwość tłumaczenia dokumentów rekrutacyjnych na alfabet Brailla, zaangażowanie tłumacza języka migowego, asystenta Osób z Niepełnosprawnością itp.
 • Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje kierownik projektu.

§ 6

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

 1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci zajęć przeprowadzanych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
 3. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
 4. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;
 5. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu;
 6. wypełniania testów wiedzy przed i po zakończeniu każdego bloku szkoleniowego;
 7. Uczestnictwa w egzaminie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, jeśli dane wsparcie się nim kończy.
 8. Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć objętych programem.
 9. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt. 3.
 10. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Kierownika projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
 11. Kierownik projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach.
 12. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
 13. przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Koordynatora na kontynuację uczestnictwa w Projekcie;
 14. złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
 15. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie pn.; „Szczerców stawia na kształcenie zawodowe” instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

§ 7

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu oraz testów wiedzy.
 2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Beneficjentowi do wypełnienia formularza monitorowania uczestników.
 4. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.


§ 8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do który został zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  1. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.
  1. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.

4.   W przypadku wycofania lub rezygnacji  Uczestnika z udziału w Projekcie, na jego miejsce zostanie    zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej, pod warunkiem nie opuszczenia max. 20% zajęć.

5.   Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§ 9

Postanowienia końcowe


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2024 roku i obowiązuje do 31 sierpnia 2025 roku.

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
 3. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych:

http://zspszczercow.pl

 • Biuro Projektu znajdujące się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie zapewnia Uczestnikom Projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 • Biuro Projektu oraz Sekretariat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostępności:

 1. Biuro projektu znajduje się na parterze  w budynku z windą, szerokość drzwi umożliwia swobodne przemieszczanie się na wózkach inwalidzkich. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zapewniony zostanie asystent osoby niepełnosprawnej, tłumaczenia na język Braill’a, migowy itp.
  1. Sekretariat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie znajduje się na parterze w budynku z windą, szerokość drzwi umożliwia swobodne przemieszczanie się na wózkach inwalidzkich. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zapewniony zostanie m.in.  asystent osoby niepełnosprawnej, tłumaczenia na język Braill’a, migowy itp.
 2. W trakcie realizacji projektu osobom z niepełnosprawnościami zapewniony zostanie równy dostęp do wsparcia oferowanego w projekcie.

Opis dostępności: zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach na parterze w budynku z windą, szerokość drzwi umożliwi swobodne przemieszczanie się na wózkach inwalidzkich, toalety są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Strona internetowa, na której będą publikowane informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostosowane do standardów WCAG 2.1 na poziomie AA (z drobnymi wyjątkami).
 • Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent ON, materiały szkoleniowe w formie dostępnej.
 • Jeśli osoba z niepełnosprawnościami zgłosi taką potrzebę, będzie miała możliwość skorzystania
  z usług dostępowych m.in. takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby
  z niepełnosprawnością, tłumaczenia na język Braill’a, pętle indukcyjne, dieta dostosowana do niepełnosprawności.

[1] Stawka wynagrodzenie dla ucznia to  22,48 zł za godzinę stażu. Obowiązująca od dnia 01.07.2024.

Skip to content